NERI ALBERTO BALEN    Prefeito    PSDB    SILVEIRA MARTINS